Brugervilkår og betingelser

1. Introduktion

Disse brugervilkår er gældende for brugen af de services, der tilbydes af Simpli IVS via
hjemmesiden www.simpliapp.dk og mobilapplikationen Simpli til Android og iOS (hjemmesiden og mobilapplikationen benævnes herefter samlet ”Simpli”).

Brugervilkårene (herefter benævnt ”Vilkårene”) regulerer din brug af Simpli, der giver dig mulighed for at købe eller abonnere på rengøringsydelser mv.

Ved at downloade, oprette en bruger eller på anden måde at få adgang til Simpli erklærer du dig indforstået med at være bundet af Vilkårene. Hvis du ikke er indforstået med Vilkårene, bør du
øjeblikkeligt ophøre med at anvende Simpli.

Vilkårene regulerer din adgang til og brugen af Simpli. Læs venligst Vilkårene grundigt, før du bruger Simpli, da Vilkårene udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og Simpli IVS.

2. Din Simpli konto

Det er nødvendigt for dig at oprette en konto hos Simpli for at få adgang til Simplis tjenester, og det er vigtigt, at oplysningerne associeret med din konto til enhver tid er opdaterede. Dette gælder
særligt for din e-mailadresse, idet en gyldig e-mailadresse ofte er den eneste vej, hvor vi kan bekræfte din identitet og hjælpe dig med at logge ind igen.

Når du opretter en konto til Simpli, er det vigtigt, at du giver os korrekte og fuldstændige oplysninger, som du bliver bedt om under kontooprettelsen og registreringsprocessen og holde de
oplysninger opdaterede, idet Simpli i modsat fald muligvis ikke vil fungere korrekt, og dermed ikke være i stand til at kontakte dig med vigtige meddelelser.

Hvis du opretter en konto, er du ansvarlig for at opretholde fortroligheden af enhver handling, der finder sted, mens du bruger din konto, og du skal øjeblikkeligt underrette os om ethvert reelt eller
formodet tab, tyveri eller uautoriseret brug af din konto eller kontopassword. Vi hæfter ikke for tab,der skyldes uautoriseret brug af dit brugernavn og password med eller uden dit kendskab.

3. Betaling

Efter indgåelse af aftale med en af Simplis leverandører om levering af rengøringsydelser, vil betalingen først hæves på dit kort, når rengøringsydelserne er udført, og leverandøren har registreret dette ved at tjekke ud fra rengøringsopgaven. Når betalingen er hævet på dit kort, vil du kunne finde en kvittering for de leverede rengøringsydelser under din personlige profil i Simpli.

Såfremt betalingen mod forventning ikke vil blive trukket fra dit kort efter endt rengøringsopgave, er Simpli berettiget til at sende faktura med indbetalingskort på rengøringsydelsen. Du vil i den
forbindelse blive gjort opmærksom på, hvilken rengøringsopgave det vedrører.

4. Opsigelse af aftale med Simplis leverandører

Ved brug af Simpli, er der mulighed for at indgå 3 former for aftaler med leverandørerne af
rengøringsydelser:

  1. Enkeltstående opgaver,
  2. Faste aftaler om privatrengøring, og
  3. Faste aftaler om erhvervsrengøring.

Når du har indgået en aftale om en enkeltstående opgave – dvs. opgaver, hvor leverandøren ikke løbende skal yde rengøringsydelser – kan denne aftale opsiges indtil 24 timer inden den aftalte
påbegyndelse af rengøringsydelsen. Såfremt aftalen opsiges senere end 24 timer inden det aftalte tidspunkt for rengøringsydelsens påbegyndelse, er du forpligtet til at betale leverandøren for de
aftalte rengøringsydelser.

Når du har indgået en fast aftale om levering af rengøringsydelser med en af Simplis leverandører er denne aftale bindende. Opsigelse af en aftale om privatrengøring kan herefter alene ske med en måneds varsel til udgangen af en måned, mens aftaler om erhvervsrengøring alene kan opsiges
med tre måneders varsel til udgangen af en måned. Du er forpligtet til at betale leverandøren for de aftalte rengøringsydelser under hele opsigelsesvarslet, mens leverandøren tilsvarende er forpligtet til levere de aftalte rengøringsydelser. Betaling til leverandøren via dit kort vil automatisk
ophøre ved opsigelsesvarslets udløb.

Opsigelse skal ske ved registrering gennem Simpli. Efter du har registreret din opsigelse gennem Simpli, videreformidler Simpli automatisk opsigelsen til leverandøren, og du skal således ikke
foretage dig yderligere.

Du kan til enhver tid opsøge nye leverandører i Simpli og indgå aftaler om levering af forskellige rengøringsydelser med flere leverandører samtidig. Såfremt du bruger Simpli på baggrund af en henvisning fra din eksisterende leverandør, vil det dog først være muligt at opsøge nye leverandører i Simpli, såfremt du opsiger aftalen med din eksisterende leverandør, eller kontakter Simpli for at få adgang til at kunne opsøge nye leverandører i appen.

Ved indgåelse af nye aftaler vil du fortsat være forpligtet af tidligere indgåede aftaler. En aftale om levering af rengøringsydelser kan alene bringes til ophør ved registrering af opsigelse gennem Simpli.

Hvis du sletter Simpli på din smartphone, tablet eller anden elektronisk enhed uden at have opsagt din aftale med en eller flere leverandører, vil aftalen fortsætte, og der vil fortsat blive trukket betaling for rengøringsydelserne på dit kort. Sletning af Simpli fører ikke til ophør af indgåede aftaler og vil ingen indvirkning have på betalingen mellem dig og leverandøren.

5. Brug af Simpli

Simpli stilles til rådighed til din egen, personlige brug. Simpli må ikke anvendes til kommercielle formål af nogen art eller til ulovlige eller uretmæssige formål.

Når du bruger Simpli skal du overholde gældende dansk lovgivning. Du erklærer dig indforstået med at overholde alle gældende love og Vilkårene, når du bruger Simpli.

Specielt, men uden begrænsninger, erklærer du dig indforstået med ikke at:

a)

bruge Simpli på en ulovlig måde eller på en måde, der fremmer eller opmuntrer til ulovlig aktivitet, herunder krænkelse af ophavsret;

b)

forsøge at få uautoriseret adgang til Simpli eller netværk, servere eller computersystemer, der er forbundet med Simpli; eller

c)

ændre, tilpasse, oversætte eller foretage reverse engineering af nogen del af Simpli eller omformatere eller indramme nogen del af siderne, som udgør Simpli, undtagen i den udstrækning det udtrykkeligt tillades i Vilkårene eller ved lov.

Du erklærer dig indforstået med fuldt ud og efter påkrav at godtgøre Simpli IVS og selskabets koncernselskaber for alle tab, skader, omkostninger og udgifter, som Simpli lider direkte eller indirekte som følge af din brug af Simpli på anden måde end i overensstemmelse med Vilkårene eller gældende lovgivning.

Simpli-navnet, Simpli-logoet og andre Simpli varemærker, servicemærker, grafik og logoer anvendt i forbindelse med Simpli udgør varemærker eller registrerede varemærker ejet af Simpli IVS. Du har ingen ret eller licens til nogen af de nævnte varemærker.

6. Ændringer af Simpli

Simpli er konstant under udvikling for at blive mere brugervenlig for vores brugere. Med nye produkter, services og funktioner igangsat hele tiden, har Simpli brug for fleksibiliteten til at foretage ændringer, sætte grænser, og lejlighedsvis, suspendere eller afbryde visse tjenester. Ændring af Simpli, dens form og funktion kan foretages uden forudgående varsel til dig, men det tilstræbes, at du forinden bliver informeret herom.

Hvis Simpli finder det passende, kan der udvikles og leveres opdateringer til Simpli. Dette kan inkludere opgraderinger, ændringer, fejlrettelser, patches eller andre fejlrettelser eller nye funktioner. Visse dele af Simpli kan muligvis ikke fungere, hvis du ikke installerer alle opdateringer.

7. Garantifraskrivelse

Simpli garanterer ikke, fremsætter erklæringer om eller indestår for, at din brug af Simpli vil være uden afbrydelser eller fejlfri, og du er indforstået med, at Simpli til enhver tid kan fjerne tjenesterne fra Simpli i en ubegrænset periode, til enhver tid kan bringe tjenesterne til ophør eller på anden måde begrænse eller deaktivere din adgang til tjenester uden varsel.

Du accepterer udtrykkeligt, at din brug eller manglende adgang til at bruge tjenesterne i Simpli sker på egen risiko.

Simpli fremsætter ikke nogen erklæring om eller garanterer, at Simpli er fri for tab, forvanskning, angreb, vira, forstyrrelser, hacking eller anden sikkerhedsindtrængen, og du fritager herved Simpli for ethvert ansvar i den forbindelse. Du er ansvarlig for at tage back-up af dit eget system, herunder ethvert indhold, der købes gennem Simpli.

8. Ansvarsfraskrivelse

Brug af Simpli er på egen risiko. Vi er ikke ansvarlige over for dig eller andre brugere for enhver form for misbrug af Simpli. Ansvarsbegrænsningen omfatter direkte, indirekte, følgeskader, tab eller skader, uanset om det pågældende krav er baseret på en garanti, kontrakt, skadevoldende handling eller andet i relation til brugen af Simpli. Ansvarsbegrænsningen gælder uanset om skaderne følger af brug, misbrug eller manglende evne til at bruge Simpli, midlertidig eller endelig indstilling eller ophævelse af Simpli.

Simpli kan endvidere ikke holdes ansvarlig for de skader eller tab, som du måtte lide som følge af, at leverandøren af rengøringsydelsen ikke leverer den aftalte ydelse, eller såfremt leverandøren af rengøringsydelsen måtte beskadige dine ting, idet Simpli alene formidler kontakten mellem dig og leverandøren. I sådanne tilfælde er du derfor forpligtet til at rette direkte henvendelse til leverandøren.

Simpli gør sig rimelige bestræbelser på at beskytte oplysninger, som du har lagt ind i forbindelse med din brug af Simpli, men du accepterer, at din fremsendelse af sådanne oplysninger er dit eget ansvar, og at du herved fritager Simpli fra ethvert ansvar over for dig for ethvert tab eller erstatningsansvar, der på nogen måde relaterer sig til disse oplysninger.

9. Skadesløsholdelse

Du skal skadesløsholde Simpli og vores koncernselskaber, funktionærer, direktører, aktionærer, agenter og medarbejdere for enhver form for krav fra tredjeparter, der forårsages af dig, eller opstår direkte eller indirekte på grund af dine handlinger eller i forbindelse med din anvendelse af Simpli samt enhver påstået overtrædelse af gældende love og bestemmelser.

10. Persondata

Personlige oplysninger
Når du opretter en profil på Simpli, beder Simpli dig om en række personlige oplysninger, Herunder, men ikke begrænset til, en e-mailadresse, et password og et brugernavn.

Simpli bruger de registrerede oplysninger til at give dig den bedst mulige service og for at kunne tilbyde dig de fordele og ydelser, du er berettiget til på Simpli. Når du indtaster oplysninger og videregiver dem til Simpli, samtykker du samtidig til, at Simpli kan anvende dine personlige oplysninger til dette formål.

Simpli bruger cookies og logger dine informationer. Oplysningerne indsamles af sikkerhedshensyn og for at gøre brugeroplevelsen endnu bedre.

I henhold til Lov om behandling af personoplysninger har du som bruger ret til at få adgang til og anmode om at ændre eller slette dine personlige oplysninger. Du kan kontakte Simpli på info@simpliapp.dk, såfremt du ønsker information om, hvilke oplysninger Simpli har registreret om dig, herunder hvis du ønsker oplysninger slettet.

Opbevaring af oplysninger
Dine oplysninger opbevares af Simpli. Simpli har en række sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter dine personlige oplysninger mod uberettiget brug. Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, vi har behov for dem i relation til din profil på Simpli.

Simpli påtager sig i øvrigt ikke noget ansvar over for rigtigheden af dine oplysninger.

Al information om din profil slettes, så snart det ikke længere er nødvendigt for Simpli at have adgang til dine oplysninger.

Videregivelse af oplysninger
Simpli bruger kun dine oplysninger til at administrere Simpli, og Simpli videregiver ikke dine personlige oplysninger, herunder din e-mailadresse til tredjemand, bortset fra de oplysninger der er nødvendige for at leverandørerne kan levere de aftalte rengøringsydelser. Simpli giver herudover ikke andre erhvervsdrivende adgang til de oplysninger Simpli har registreret om dig.

Simpli vil kun udlevere registrerede personoplysninger i det omfang lovgivning eller retsafgørelse kræver det, herunder til offentlige myndigheder som f.eks. politiet.

11. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem parterne som følge af disse brugervilkår, eller sager relateret hertil, skal udelukkende afgøres efter dansk ret og ved værneting i Danmark.

12. Ændringer af Vilkårene

Simpli kan når som helst ændre Vilkårene for brugen af Simpli, herunder ændring, sletning eller tilføjelse af del heraf. Hvis Simpli foretager væsentlige ændringer i Vilkårene, får du besked om sådanne ændringer via en e-mail til den seneste e-mailadresse, du har oplyst os, og/eller ved meddelelse om sådanne ændringer på Simplis hjemmeside eller via selve Simpli.

Eventuelle ændringer til Vilkårene træder i kraft, næste gang du bruger Simpli eller 30
kalenderdage efter Simplis udsendelse af en e-mailmeddelelse til dig. Hvis du ikke vil indvilge i en eller flere ændringer, skal du afmelde dine leverandøraftaler, afinstallere Simpli samt ophøre med at bruge Simpli.

Bemærk, at du til enhver tid er ansvarlig for at holde dine personlige oplysninger opdateret, så Simpli har din aktuelle e-mailadresse. Hvis den seneste e-mailadresse, du har oplyst os, ikke er gyldig, eller hvis Simpli af nogen anden årsag ikke er i stand til at give dig det ovenfor beskrevne varsel, udgør Simplis afsendelse af e-mailen med meddelelsen på trods heraf effektivt varsel om eventuelle ændringer, der er beskrevet i varslet.

13. Klage

Hvis du er utilfreds med en beslutning truffet af Simpli eller i øvrigt ønsker at klage eller kontakte Simpli, kan det ske på info@simpliapp.dk. Simpli vil snarest muligt efter modtagelsen behandle din henvendelse.

14. Overdragelse

Simpli har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge disse brugervilkår til en anden uden forudgående samtykke. Du har ikke ret til at overdrage dine rettigheder og forpligtelser ifølge disse Vilkår til nogen anden uden Simplis forudgående skriftlige samtykke.

15. Simpli

Simpli er udviklet og administreres af:

Simpli IVS
CVR nr. 37256293
Vissehøj 68
9210 Aalborg SØ
Danmark

E-mail: info@simpliapp.dk

Telefon: +45 29 80 02 45